STANOWISKO II KONGRESU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

II Kongres odbywał się pod hasłem: „Umocnieni w wierze członkowie Akcji Katolickiej odpowiedzialnymi świadkami Kościoła”.
Ustalony program wyznaczał cele Kongresu:

 • Odnowienie członków Stowarzyszenia w powołaniu
 • Pogłębienie tożsamości członka Akcji Katolickiej
 • Wyznaczenie kierunków działania na następne lata.

Środkiem do osiągnięcia tych celów była konkretna metodologia:

 • cztery spotkania kongresowe (z tematami: wiara, Ojczyzna, rodzina, media)
 • Uczestnictwo w pielgrzymce do Patrona św. Andrzeja Boboli
 • pokongresowe spotkania w dekanatach, według określonego scenariusza, wszystkich członków Akcji Katolickiej.

Ubogaceni tym wydarzeniem, kierując się charyzmatem oraz tożsamością członka Akcji Katolickiej, mając na uwadze dzieło Nowej Ewangelizacji, wyznaczamy na najbliższe lata następujące kierunki pracy:

 • Stała formacja wiary podstawą aktywności członka Akcji Katolickiej

Przynależność do Akcji Katolickiej wyznacza każdemu członkowi zobowiązanie do permanentnej formacji – zarówno w wymiarze duchowym jak i organizacyjnym. Zadaniem członka Stowarzyszenia jest dążenie do doskonałości i angażowanie się w organizację w duchu charyzmatu Akcji Katolickiej.
Członkowie tę postawę potwierdzają poprzez:

 • Uczestnictwo w każdym spotkaniu formacyjnym
 • Odpowiedzialne włączanie się w realizację programu pracy Stowarzyszenia w wymiarze wspólnotowym i indywidualnym
 • Świadome przyjęcie wypracowanych metod formacji oraz środków organizacyjnych, które należy ubogacać z wykorzystaniem przekazu medialnego i nowych technologii przekazu informacji.
 • Ścisła współpraca z hierarchią charyzmatem Akcji Katolickiej

Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest wspieranie kapłanów w ich pracy duszpasterskiej oraz organizacja współpracy z nimi opartej na wzajemnym zaufaniu i miłości.
Przejawem zrozumienia tej postawy jest:

 •  Permanentna modlitwa za kapłanów
 • Troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne
 • Szukanie i inspirowanie takich relacji z kapłanami, które pomogą im otworzyć się na ludzi świeckich dla dobra Kościoła.
 • Troska o Ojczyznę, o społeczności lokalne, zadaniem Akcji Katolickiej

Zarządy Akcji Katolickiej w diecezji i parafii podejmują działania dla budzenia postaw patriotycznych, pogłębiania tożsamości chrześcijańskiej oraz rozwijania kultury polskiej.
Zadaniem Stowarzyszenia jest właściwe rozeznawanie polityki, z ukierunkowaniem na jej wymiar osobowy a nie poprzez utożsamianie się konkretnymi partiami politycznymi.
Wyrazem rozumienia tego wezwania będą:

 • Udział w głosowaniach do parlamentu krajowego i europejskiego, w wyborach prezydenckich i samorządowych, referendach lokalnych i ogólnokrajowych
 • Oddawanie głosu na ludzi sprawdzonych, kierujących się w życiu wartościami katolickimi, oddanych Kościołowi; przygotowanych do pracy dla dobra wspólnego
 • Włączanie się we wszelkie działania, które budzą prawdziwy patriotyzm np.: w organizację wieczornic, dbałość o miejsca pamięci narodowej, wywieszanie flag narodowych na swojej posesji w uroczystości państwowe i święta religijne
 • Promocja członków Akcji Katolickiej, posiadających kwalifikacje, do udziału w życiu publicznym, także w polityce.
 • Rodzina podstawą w formowaniu tożsamości chrześcijańskiej

Akcja Katolicka wspiera rodziny, aby były „Bogiem silne”.
Znakiem zrozumienia tego wezwania są:

 • Troska o umacnianie życia religijnego w rodzinach własnych oraz swoich bliskich
 • Włączanie się w działania promujące katolickie wychowanie w rodzinie
 • Udział w każdej formie obrony rodziny, a w tym uczestnictwo w marszach czy akcjach popisowych
 • Aktywne uczestnictwo rodziców i nauczycieli – członków Akcji Katolickiej – w procesie wychowawczym w środowisku szkolnym.
 • Media ważnym elementem w wychowaniu oraz w kształtowaniu obrazu współczesnego świata

Członkowie Akcji Katolickiej aktywnie korzystają z mediów katolickich oraz  promują je w środowisku rodzinnym i parafialnym.
Dla członków Stowarzyszenia wyraża się to poprzez:

 • Prenumeratę prasy katolickiej
 • Korzystanie z mediów katolickich
 • Promocję programów katolickich, radia i telewizji katolickiej wśród swoich bliskich i znajomych
 • Włączanie się w rozwój mediów diecezjalnych
 • Korzystanie z własnego wydawnictwa dla formacji swoich członków.

 

 

KROSNO

SPOTKANIA POKONGRESOWE W DEKANATACH

     29.04.2013 r. w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu odbyło się spotkanie członków Akcji Katolickiej z dekanatu Jarosław II. Spotkanie dziękczynne za 20 lat posługi ks. abpa Józefa Michalika w diecezji przemyskiej rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencji ks. arcybiskupa, którą prowadzili członkowie  miejscowego POAK. Następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu została odmówiona koronka  do Miłosierdzia Bożego. Po tym nabożeństwie została odprawiona Msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. Andrzeja Surowca, archiprezbitera jarosławskiego, który wygłosił Słowo Boże. Kaznodzieja zwrócił uwagę na zasługi abpa Józefa Michalika w Kościele lokalnym i powszechnym.
     Omówił także przebieg spotkania kongresowego w Krośnie. Zwrócił uwagę m.in. na to, co przekazał ks. Krzysztof Rzepka w referacie na temat wpływu mediów na współczesnego człowieka. Media są pośrednikiem, ale trzeba umiejętnie z nich korzystać. Nieumiejętne korzystanie z mediów prowadzi do wielu szkód, bowiem dla wielu stały się jedynym kryterium prawdy.
     Po zakończonej Mszy Świętej w sali lustrzanej przy ciastku i herbacie odbyło się spotkanie Prezesów POAK z Archiprezbiteratu Jarosławskiego z Cecylią Baran odpowiedzialną za archiprezbiterat. Przekazała ona zagadnienia związane z programem pracy na najbliższy czas, po spotkaniu Zarządu DIAK w Strachocinie.
     Kieruję podziękowania do ks. Andrzeja Surowca i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na czele z prezes panią Janiną Pysiak za trud włożony w przygotowanie tego spotkania.

Krystyna Strawa


     27 kwietnia br. w Bukowcu odbyło się kolejne spotkanie pokongresowe dla Członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Mszy św. w kościele pod wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny przewodniczył ks. Andrzej Majewski, dziekan dekanatu Lutowiska. Homilię wygłosił ks. Adam Chrząszcz, proboszcz parafii Wołkowyja.
Na dalszą część spotkania udaliśmy się do miejscowej świetlicy wiejskiej, w której wysłuchaliśmy homilii ks. prał. Józefa Niżnika wygłoszonej podczas Mszy św. w Krośnie 13 kwietnia br. oraz referatu ks. Krzysztofa RzepkiMedia pomocą w przekazywaniu wiary”.

     Spotkanie przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wołkowyi, którego Prezesem jest p. Bożena Wisła, odpowiedzialna za pracę w dekanacie Solina.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ W KROŚNIE

      13 kwietnia 2013 r. w Krośnie – najpierw w Bazylice Mniejszej pw. Trójcy Przenajświętszej, następnie pod Pomnikiem i Krzyżem Papieskim oraz w budynku Starostwa Powiatowego odbywało się czwarte spotkanie tematyczne w ramach II Kongresu Kongresu Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej. Po tematyce Kościoła jako domu wiary, temacie ojczyzny i rodziny – które towarzyszyły trzem pierwszym spotkaniom – myślą przewodnią krośnieńskiego, przedostatniego etapu Kongresu były media. Media pomocą w przekazywaniu wiary – oto hasło dzisiejszego spotkania.
      Członkowie Akcji Katolickiej sobotniego poranka zgromadzili się w krośnieńskiej Farze. Tam Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową. Kolejnym, centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Kazimierz Kaczor, archiprezbiter krośnieński. Homilię wygłosił zaś ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny AK. II Kongres AK - Krosno: Homilia - ks. J. Niżnik  10,55 MB
Podczas tego kolejnego spotkania chcemy zatrzymać się nad tym, co towarzyszy nam każdego dnia. - mówił kaznodzieja. Media pomocą w przekazywaniu wiary – to temat bardzo ważny, jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat Roku Wiary. Papież Benedykt XVI przekazał nam wspaniałe dziedzictwo – kazał nam zatrzymać się nad wiarą. Mamy pochylić się nad wiarą – to znacz uświadomić sobie, że wiara nie zrodzi się w nas bez naszego zaangażowania. Trzeba tej wiary szukać – trzeba jej szukać w Piśmie Świętym, na modlitwie – wskazywał. I wreszcie – wiara potrzebuje także świadectwa ludzi. Co zrobić, by być dobrym świadkiem? - pytał kaznodzieja, wskazując jednocześnie na trzy ważne warunki: Po pierwsze – wiarę trzeba dobrze rozumieć. Po drugie – trzeba być przekonanym, że wiara jest bogactwem. I po trzecie – trzeba także znać konsekwencje braku wiary.
      Po Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli pod Krzyż Papieski, następnie zaś udali się do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie zaprezentowany został program artystyczny oraz dwa referaty tematyczne, które wygłosili ks. Wacław Siwak oraz ks. Krzysztof Rzepka.

źródło: www.radiofara.pl

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

 


INFORMACJA DLA OSÓB WYBIERAJĄCYCH SIĘ DO KROSNA W DNIU 13 KWIETNIA 2013 r.

      Osoby przybywające autokarami lub samochodami osobowymi prosimy o kierowanie się na, dwukierunkową, ul. Legionów, gdzie jest oznakowane miejsce dla autokarów, oraz parking dla sam. osobowych przy przystankach MKS, w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Blich, która jest najbliższą drogą przez Rynek do Kościoła Trójcy Przenajświętszej (Fary) miejsca II Kongresu AK w Krośnie przy ul Piłsudskiego 5. Aby łatwiej dotrzeć na Rynek można skorzystać, bezpłatnie, z ruchomych schodów, umieszczonych po lewej stronie wewnątrz skarpy na początku ul. Blich. Trzeba w tym celu wejść do szklanych dużych drzwi z napisem „Centrum Dziedzictwa Szkła”, gdzie zaczynają się ruchome schody, którymi wyjedziemy na Rynek. Schody zbudowane są w tym celu by można było łatwiej dotrzeć na Rynek bez konieczności wjazdu samochodem do zabytkowej części miasta.
      Po pierwszej części spotkania kongresowego w krośnieńskiej Farze Bazylice Mniejszej, udajemy się procesyjnie, pod figurę bł. Jana Pawła II, a następnie do budynku Starostwa Powiatowego na konferencje tematyczne. Autokary po zakończeniu Spotkania Kongresowego zabiorą gości kongresowych z bezpłatnego parkingu przy Starostwie Powiatowym przy ul. Bieszczadzkiej 1 u wylotu ul. Lwowskiej naprzeciw pomnika (figury) Bł. Jana Pawła II.

Przynosimy ze sobą flagi państwowe, maryjne i papieskie.

Odpowiedzialny za pracę AK
w Archiprezbiteracie Krosno
Marek Jastrząb


ZAPROSZENIE NA II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - KROSNO


PRZEMYŚL

SPOTKANIA POKONGRESOWE W DEKANATACH

      8 kwietnia 2013 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w parafii pw. św. Maksymiliana KolbeWólce Grodziskiej odbyło się trzecie spotkanie pokongresowe dla członków POAK z dekanatu żołyńskiego. Spotkanie rozpoczęto modlitwą różańcową prowadzą przez członków Akcji z dekanatu, polecając Ojca Świętego Franciszka, ks. abpa Józefa Michalika, wszystkich biskupów i kapłanów, oraz modlono się w obronie życia i naszych rodzin. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Stanisław Kulikowski, nawiązując do Święta Zwiastowania Pańskiego i rodziny.
      W dalszej części spotkania uczestnicy obejrzeli materiał wideo, przekazujący ze spotkania II Kongresu AK z Przemyśla - homilia ks. Abpa Józefa Michalika i referaty wygłoszone przez ks. dr Wacława Siwaka nt. „Akcja Katolicka a rodzina" i ks. dr Marka Machały „Rodzina wychowuje do wiary". 
      Pan Kazimierz Kryla Prezes DIAK poinformował o akcji pro-life w Europie Jeden z nas". oraz zaprosił wszystkich członków do udziału w pielgrzymce do Świętego Andrzeja Boboli do Strachociny w dniu 11 maja na, zakończenie II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie zakończono Apelem Jasnogórskim. 

 
Maria Maj  

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


      6 kwietnia 2013 r. w Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach odbyło się III spotkanie pokongresowe Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego. Rozpoczęło się ono modlitwą różańcową prowadzoną przez członków tuligłowskiej Akcji Katolickiej. Następnie została odprawiona uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. dziekana Kazimierza Lewczaka z Rokietnicy. Współcelebransami byli: ks. proboszcz Kazimierz Trelka z Pruchnika oraz miejscowy proboszcz i kustosz ks. Stanisław Słowiński. Głęboką i pouczającą homilię na temat  roli rodziny w wychowaniu do wiary wygłosił ks. Grzegorz Lęcznar - wikariusz z Rokietnicy. Posługę w konfesjonale pełnili: ks. proboszcz Tadeusz Rząsa z Dobkowic i ks. proboszcz Stanisław Bąk z Węgierki.
      II część spotkania pokongresowego odbyła się w Szkole Podstawowej im. bł. Bronisława Markiewicza w Tuligłowach, które zostało rozpoczęte modlitwą w intencji rodzin. Członkowie AK naszego dekanatu obejrzeli film z III spotkania kongresowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej pt. Rodzina wychowuje do wiary. Nie obyło się również bez słodkiej agapy. Spotkanie zakończył proboszcz i kustosz tuligłowkiego Sanktuarium Maryjnego ks. Stanisław Słowiński modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.
Na ręce księdza kustosza Stanisława oraz prezes POAK pani Marii Zajchowskiej w Tuliglowach składamy serdeczne Bóg Zapłać.
      Dziękujemy Bogu za dar tego spotkania. Za to, że mogliśmy w tym szczególnym miejscu przed tronem Matki Bożej Tuligłowskiej wypraszać łaski dla nas, naszych rodzin i Akcji Katolickiej naszego dekanatu.


odpowiedzialna za pracę AK dekanatu Pruchnik
Maria Szajny

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


      23 marca br. w kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i św. Iwona w Iwoniczu-Zdroju odbyło się trzecie spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej dekanatu Rymanów. Rozpoczęło się nabożeństwem drogi krzyżowej, po której Mszę świętą sprawował i Słowo Boże wygłosił miejscowy proboszcz ks. dr Andrzej Chmura. Po Mszy św. uczestnicy spotkania zatrzymali się na chwilę w izbie pamięci Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, a następnie udali się do szkoły podstawowej, gdzie już czekała młodzież, by zaprezentować piękny program słowno-muzyczny, wprowadzający w atmosferę Wielkanocy. Tak rozpoczęła się druga część spotkania – przybliżająca temat „Rodzina wychowuje do wiary” poprzez projekcję multimedialną ze Spotkania Kongresowego, jakie miało miejsce w Przemyślu. Wspólna modlitwa i błogosławieństwo księdza proboszcza zakończyły to spotkanie.

      Wszystkim członkom POAK w Iwoniczu-Zdroju na czele z prezesem Henrykiem Jonarskim – za przygotowanie rozważań drogi krzyżowej i obsługę liturgiczną Mszy św. oraz gościnne przyjęcie uczestników – składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


      23 marca br. w parafii pw. Św. Małgorzaty w Wysokiej odbyło się spotkanie pokongresowe, „Rodzina wychowuje do wiary" Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., którą celebrował ks. Edward Śnieżek. Po Mszy św. odpowiedzialny za Dekanat Łańcut I Tadeusz Rupar przekazał obraz św., Rodziny odczytując modlitwę i błogosławieństwo ks. abpa Józefa Michalika oraz list otwarty członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej zebranych 23 lutego br. w Przemyślu podczas III spotkania kongresowego do uczestników życia publicznego w sprawie sytuacji rodziny. Następnie uczestnicy obejrzeli relację audiowizualną ze spotkania kongresowego w Przemyślu z homilią ks. abpa Józefa Michalika i referatami ks. dr Wacława Siwaka i ks. dr Marka Machały.

Spotkanie zakończyła modlitwa i błogosławieństwo ks. Asystenta Feliksa Paściaka.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


   18 marca br. w parafii Krosno Kapucyni odbyło się trzecie pokongresowe spotkanie członków Akcji Katolickiej dekanatu Krosno II. W czasie spotkania odmawiano modlitwę różańcową w intencji ks. abpa Józefa Michalika za 20 lat Jego posługi pasterskiej w naszej archidiecezji. Prezentacja multimedialna z trzeciego spotkania kongresowego zakończyła pierwszą część spotkania. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji ks. Abpa Józefa Michalika. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Pawul, proboszcz parafii Węglówka. Poczęstunek dla uczestników, organizację i obsługę liturgiczną spotkania przygotowali członkowie Akcji Katolickiej przy parafii o.o. Kapucynów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie.
   Za możliwość wspólnej modlitwy w intencji Naszego Pasterza i przeżycia kolejnego Dnia Kongresowego organizatorom składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


    17 marca br. w kościele św. Anny w Bażanówce odbyło się trzecie spotkanie pokongresowe członków POAK dekanatu jaćmierskiego. Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo „Gorzkie Żale”. Po nabożeństwie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. Roman Froń proboszcz parafii. W intencji naszych rodzin odmówiliśmy litanię do św. Józefa. Następnie w domu ludowym obejrzeliśmy relację audiowizualną ze spotkania II Kongresu AK w Przemyślu  nt. „Rodzina wychowuje do wiary”. Spotkanie przygotował Parafialny Oddział AK w Jaćmierzu. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta diecezjalnego.
    Drugie spotkanie pokongresowe członków naszego dekanatu odbyło się 27 stycznia br. we Wzdowie połączone ze spotkaniem opłatkowym. Uczestnicy spotkania wzięli udział we Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej koncelebrowanej podczas, której Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny. Po Mszy św. w Domu Ludowym zapoznaliśmy się z referatami z II Kongresu AK w Jarosławiu. Spotkanie przygotował POAK we Wzdowie. W spotkaniu wzięło udział 50 osób i kapłani asystenci z parafii Strachocina, Besko, Jaćmierz i Wzdów.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie w/w spotkań składam serdeczne podziękowania.   

Odpowiedzialna za pracę AK w dekanacie Jaćmierz

Teresa Bok 


    16 marca 2013 roku  w parafii pw. Św. Jana Kantego w Niebocku  odbyło się trzecie spotkanie pokongresowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu grabownickiego.  Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w intencji błogosławionych owoców II Kongresu oraz Akcji Katolickiej naszej Diecezji.

    Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św, której przewodniczył ks. Edward Stępień, wicedziekan dekanatu grabownickiego, proboszcz parafii Niebocko. Współcelebransem był ks. Zenon Ścirko, miejscowy wikariusz.
Po Mszy św. wszystkie rodziny zawierzono ich patronowi - św. Józefowi, odmawiając litanię. W dalszej części spotkania prezes POAK w Niebocku, pani Halina Skotnicka przekazała krótką relację ze spotkania kongresowego w Przemyślu. Następnie uczestnicy wysłuchali i obejrzeli materiał wideo na temat  „Rodzina wychowuje do wiary.”
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, za co składamy serdeczne podziękowania Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Niebocku na czele z p. Haliną Skotnicką.

B. P.


    Pomimo fatalnej pogody w piatek 15 marca br. w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym odbyło się kolejne, trzecie spotkanie pokongresowe dla członków POAK z dekanatu Błażowskiego. Zebranych powitał ks. prał. Adam Pietrucha proboszcz parafii. Spotkanie rozpoczęła Droga Krzyżowa prowadzona przez członków POAK z dekanatu o tematyce Roku Wiary.  Mszy św. przewodniczył wikariusz miejscowej parafii, ks. Zbigniew Szymański. W uroczystej koncelebrze współuczestniczył ks. Andrzej Baran. Posługę w konfesjonale sprawował ks. Jacek Rawski, dziekan błażowski.

    W dalszej części spotkania uczestnicy obejrzeli materiał wideo, przekazujący treść wykładów kongresowych z Przemyśla, które wygłosili ks. dr Wacław Siwak pt. „Akcja Katolicka a rodzina"; oraz ks. dr Marek Machała „Rodzina wychowuje do wiary".

Odpowiedzialny za pracę AK w Dekanacie Błażowkim

Stanisław Kruczek

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


    13 marca br. w Sanoku w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyło się kolejne, trzecie spotkanie pokongresowe dla członków POAK z dekanatów sanockich. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże proboszcz miejscowej parafii, ks. Michał Błaszkiewicz. W uroczystej koncelebrze współuczestniczył ks. Jan Bróż. Posługę w konfesjonale sprawował ks. Andrzej Skiba, archiprezbiter sanocki.
W kazaniu ksiądz proboszcz, nawiązując do treści przeczytanej Ewangelii, wskazał, jak należy postępować w życiu, aby każdy z nas miał właściwe widzenie Boga, zgodne z Pismem Świętym.
Po Mszy św. zebrani wzięli udział w nabożeństwie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na zakończenie którego odmówiono litanię do św. Józefa.

    W dalszej części spotkania uczestnicy obejrzeli materiał wideo, przekazujący treść wykładów kongresowych z Przemyśla, które wygłosili ks. dr Wacław Siwak pt. „Akcja Katolicka a rodzina” oraz ks. dr Marek Machała „Rodzina wychowuje do wiary”.


    12 marca 2013 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu odbyło się spotkanie pokongresowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu dynowskiego. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Janusz, współcelebransami byli ks. Jan Turczyn, proboszcz parafii Nozdrzec oraz ks. emeryt Józef Pruchnicki.

    Dalsza część spotkania odbyła się na plebani. Uczestnicy posłuchali wykładów ze spotkania kongresowego w Przemyślu na temat ”Rodzina wychowuje do wiary”

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Prezes AK w Warze

Małgorzata Szewczyk


    10 marca br.  w Kopytowej odbyło się trzecie pokongresowe spotkanie, a zarazem Wiosenny Dzień Skupienia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu Krosno III. Spotkanie rozpoczęło się o godz.15.00 nabożeństwem Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które wygłosił ks. dr Bronisław Wyczawski, proboszcz parafii Kopytowa, który następnie odprawił Mszę św. w intencji ks. Arcybiskupa Józefa Michalika z okazji 20-rocznicy posługi biskupiej w naszej archidiecezji.
    Po Mszy św. udaliśmy się do Podniebyla, miejscowości, która wchodzi w skład parafii Kopytowa, gdzie w sali miejscowego Domu Ludowego uczestniczyliśmy w prezentacji multimedialnej z Trzeciego Dnia Kongresu odbytego w Przemyślu w dniu 23.02.2013r.- „Rodzina wychowuje do wiary”.

Odpowiedzialny za pracę w dekanacie Krosno III
Edward Widziszewski


    9 marca br. w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu odbyło się III spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Jarosław II. Spotkanie rozpoczęło się rozważaniami Drogi Krzyżowej, których tematem była rodzina, odgrywająca ważną rolę w wychowywaniu do wiary. Następnie wszyscy zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski. W homilii kaznodzieja wprowadził wszystkich w główne myśli II Kongresu AK - „Rodzina wychowuje do wiary”, który odbył się 23 lutego br. w Przemyślu. Ks. prałat podkreślił, że rodzina jest podstawową dla społeczeństwa i Kościoła komórką, dającą nie tylko życie biologiczne, ale też życie wiary. Po Mszy św. uczestnicy obejrzeli film z III spotkania II Kongresu Akcji Katolickiej w Przemyślu, a prezesi zamknęli spotkanie pakietem nowych ustaleń i komunikatów.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


      9 marca br. w kościele parafialnym w Potoku na uroczystą Mszę św. zostali zaproszeni członkowie Akcji Katolickiej z dekanatu Krosno I. Intencją Mszy Św. było dziękczynienie Panu Bogu za 20 lat posługi biskupiej w Naszej Archidiecezji ks. abpa Józefa Michalika. Eucharystii przewodniczył ks. Karol Bryś, dziekan dekanatu Krosno I, który również wygłosił Słowo Boże. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Franciszek Brzyski były proboszcz i budowniczy kościoła w parafii Potok, ks. Franciszek Partyka obecny proboszcz i ks. Stanisław Szańca proboszcz parafii Żarnowiec. Oprawę liturgiczną przygotował POAK w Potoku. Dalsza część spotkania odbyła się w domu parafialnym, gdzie członkowie Akcji Katolickiej spotkali się aby uczestniczyć w prezentacji multimedialnej informującej o przebiegu kolejnego spotkania kongresowego, który odbył się w Przemyślu, w dniu  23.02. br. pod hasłem „Rodzina wychowuje do wiary”.

      Na zakończenie spotkania ks. proboszcz Franciszek Partyka poprowadził modlitwę na Rok Wiary oraz udzielił zgromadzonym kapłańskiego błogosławieństwa.

Jarosław Piotrowski
POAK Potok

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


       9 marca br. w Zarzeczu odbyło się spotkanie pokongresowe członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu Przeworsk II. Spotkanie odbyło się w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Uczestnicy spotkania obejrzeli i wysłuchali referatów ks. dr Wacława Siwaka pt. "Akcja Katolicka a rodzina" oraz ks. dr Marka Machały "Rodzina wychowuje do wiary". Mszy św. w kościele pw. Świętego Michała Archanioła przewodniczył ks. prał. Zenon Ruchlewicz - dziekan dekanatu Przeworsk II. Zebrani odmówili także Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ks. Arcybiskupa.

       Spotkanie przebiegło w modlitewnym skupieniu i atmosferze wzajemnej życzliwości.


       9 marca br. w Polańczyku odbyło się spotkanie pokongresowe członków i asystentów Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego.

       Spotkanie rozpoczęło się w Sanktuarium Matki Pięknej Miłości. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wojciech Szlachta, proboszcz i archiprezbiter bieszczadzki. Współkoncelebransami byli ks. asystenci POAK: ks. Andrzej Majewski z Czarnej, ks.  Marek Typrowicz z Ustrzyk Górnych i ks. Adam Chrząszcz z Wołkowyji.

       Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Kultury. Uczestnicy spotkania wysłuchali i obejrzeli materiał wideo ze spotkania kongresowego z Przemyśla, któremu przyświecał temat  „Rodzina wychowuje do wiary”

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


      Trzecie spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej dekanatu brzozowskiego i domaradzkiego miało miejsce 6 marca br. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu. Uroczystą Mszę św. sprawowali: ks. Wiesław Przepadło, miejscowy proboszcz oraz księża wikariusze: ks. Zbigniew Łuc i ks. Jacek Kuc. Słowo Boże wygłoszone przez księdza proboszcza stanowiło odniesienie do Roku Wiary i dotykało problemów współczesnej rodziny. Po Mszy św. odmówiono litanię do św. Józefa polecając się jego opiece.
Następnie w salce w dolnym kościele po krótkiej modlitwie i wspólnej agapie wysłuchano wykładów kongresowych  ks. dr Wacława Siwaka pt. „Akcja Katolicka a rodzina” oraz ks. dr Marka Machały „Rodzina wychowuje do wiary”. Zebrani mieli możliwość obejrzeć występ duetu wokalnego „Gloria"  działającego przy kościele o. Karmelitów Bosych w Przemyślu oraz wysłuchać wierszy  Teresy Paryny -przemyskiej poetki, należącej do Akcji Katolickiej przy parafii św. Brata Alberta w Przemyślu.

      Spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnej życzliwości i modlitewnym skupieniu, za co należą się podziękowania Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej w Domaradzu i odpowiedzialnemu za pracę AK w archiprezbiteracie sanockim Stanisławowi Jaroszowi.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Z.D.


      5 marca br. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach odbyło się spotkanie pokongresowe, „Rodzina wychowuje do wiary" Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem różańca świętego w intencji o dary Ducha Świętego Akcji Katolickiej naszej Diecezji. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., podczas której modliliśmy się o zdrowie dla prezes POAK Grochowce Wandy Moskwa. Mszę św. odprawił asystent POAK w Grochowcach ks. Zbigniew Szewczyk. Po Mszy św. dalsza część spotkania odbyła się w Zespole Szkół w Grochowcach. Spotkanie rozpoczął ks. Zbigniew modlitwą do Ducha św. następnie zebrani członkowie AK i asystenci obejrzeli i odsłuchali sprawozdanie ze spotkania kongresowego w Przemyślu.


Odpowiedzialny za pracę w Dekanacie Kalwaria Pacławska
Zbigniew Czerniak

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


     23 lutego br. w Przemyślu odbyło się trzecie spotkanie Kongresu Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej, którego tematem było: „Rodzina wychowuje do wiary”. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej, które prowadził ks. prał. Mieczysław Rusin, archiprezbiter przemyski, a rozważania przygotowali członkowie Akcji Katolickiej. Następnie uczestniczy Kongresu uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, który też skierował do wiernych Słowo Boże.

     Po zakończeniu Mszy św. członkowie Akcji Katolickiej przeszli ulicami miasta do Seminarium Duchownego, modląc się koronką do Miłosierdzia Bożego.

     W Auli Seminarium spotkanie kongresowe uświetnili swymi  występami duet wokalny „Gloria" w składzie sopranistka Anna Potocka i baryton Waldemar Mazur, opiekunką muzyczną i równocześnie akompaniatorką jest Pani Zofia Jabłecka. Zespół działa przy kościele o.Karmelitów Bosych w Przemyślu. Wiersze czytała przemyska poetka, członek Akcji Katolickiej przy parafii św. Brata Alberta w Przemyślu pani Teresa Paryna.

     Kolejnym punktem spotkania kongresowego było wysłuchanie referatów ks. dr Wacława Siwaka pt. „Akcja Katolicka a rodzina” oraz ks. dr Marka Machały „Rodzina wychowuje do wiary”.

     Na zakończenie ks. prał. Józef Niżnik i pan Kazimierz Kryla przekazali Pismo św. oraz świecę kongresową na ręce ks. prał. Kazimierza Kaczora, archiprezbitera krośnieńskiego oraz pana Marka Jastrząb przedstawicieli archiprezbiteratu krośnieńskiego, gospodarzy kolejnego spotkania kongresowego, które odbędzie się 13 kwietnia w Krośnie.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


ZAPROSZENIE NA II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - PRZEMYŚL


JAROSŁAW

SPOTKANIA POKONGRESOWE W DEKANATACH

    16 lutego br. w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rączynie  odbyło się II spotkanie pokongresowe  Akcji Katolickiej dekanatu Kańczuga. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Tadeusza Pieniążka wicedziekana, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. W spotkaniu udział wzięli także, ks. Stanisław Wojdyła, proboszcz miejscowej parafii, ks. Tadeusz Drzymota z Łopuszki Wielkiej, ks. Tadeusz Szczupak z parafii Manasterz. Następnie członkowie AK udali się na spotkanie do budynku szkoły. Odpowiedzialny za dekanat p. Grzegorz Osikowski przedstawił główne tematy poruszane w czasie II spotkania kongresowego w Jarosławiu. Po prezentacji multimedialnej uczestnicy w grupach rozważali i wyciągali wnioski na poruszone tematy. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej z całego dekanatu. W imieniu AK dekanatu Kańczuga, składam na ręce pani Prezes Ireny Ziędy podziękowanie Oddziałowi Akcji Katolickiej w parafii Rączyna za zaproszenie oraz przygotowanie uroczystości i spotkania.

Bóg zapłać!


    13 grudnia br. w parafii pw. Marii Panny Królowej Polski w Hermanowicach odbyło się spotkanie pokongresowe dla członków AK dekanatu Kalwaria Pacławska. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą koncelebrowali asystenci POAK: ks. Kazimierz Jurczak, ks. Mieczysław Federkiewicz i ks. Jan Szmyd.
Po Mszy św. dalszy ciąg spotkania odbył się w  świetlicy wiejskiej w Hermanowicach, gdzie wysłuchano konferencji z II spotkania Kongresowego z Jarosławia. W klimat przeżywania  w duchu patriotycznym konferencji zebranych wprowadzili uczniowie szkoły im. ks. Jana Twardowskiego krótkim występem patriotycznym.
Na zakończenie uczestnicy modlili się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. W spotkaniu udział wzięło 35 osób z całego dekanatu i 4 księży asystentów POAK.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>


Odpowiedzialny za dekanat Kalwaria Pacławska
Zbigniew Czerniak


    W dniu 11.12.2012r. w parafii Zręcin odbyło się II pokongresowe spotkanie dla dekanatu Krosno III.  Mszę św. kliknij aby powiększyćrozpoczynającą spotkanie,  koncelebrowali: ks. dr Wacław Socha – gospodarz parafii, ks. dr Jan Bielec – dziekan, wicedziekan ks. prał. Jan Luchowski proboszcz parafii Żeglce, ks. kan. Marian Ruszała proboszcz parafii Szczepańcowa, ks. Józef Konieczko proboszcz parafii Łubienko, ks. Edward Wołos proboszcz parafii Łubno Opace, ks. prał. Jerzy Moskal - emeryt, ks. Adam Ryba parafia Zręcin. Po Mszy św. ks. Wacław Socha, przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego zawierzył obecnych Miłosierdziu Bożemu. Druga część spotkania odbyła się w sali parafialnej, gdzie wysłuchano konferencji ks. prał. Józefa Niżnika i ks. dr Waldemara Janigi. W spotkaniu wzięło udział  50 osób.Za zorganizowanie i przeprowadzenie spotkania dla POAK w Zręcinie – Bóg zapłać!

Odpowiedzialny za  pracę w dekanacie Krosno III
Edward Widziszewski


    W dekanacie grabownickim cykl spotkań pokongresowych rozpoczął się w parafii Grabownica Starzeńska. Pierwsze spotkanie pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Jachowicza odbyło się w grabownickiej świątyni w dniu 26 października. Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., prowadziliśmy modlitwę różańcową, wsłuchiwaliśmy się w nauki kongresowe z Łańcuta. Na zakończenie wszystkie sprawy AK powierzyliśmy w litanii wstawiennictwu Bł. Jana Pawła II, którego relikwie od roku zagościły w grabownickim kościele. Podsumowaniem formacji było ucałowanie relikwii Błogosławionego Papieża przez wszystkich obecnych członków przy wtórze wspólnie śpiewanej „Barki.”

    Drugie spotkanie pokongresowe miało miejsce 10 grudnia 2012 roku w Lalinie (w kościele dojazdowym parafii Grabówka). Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii Grabówka ks. Jerzy Ziaja, który wygłosił Słowo Boże. Po mszy św. uczestnicy spotkania formacyjnego adorowali Najświętszy Sakrament. Druga część spotkania odbyła się w Domu Ludowym w Lalinie. Tam miała miejsce multimedialna prezentacja wykładów kongresowych z Jarosławia. Spotkanie zakończyło się agapą.

    W organizację spotkań zaangażowani byli członkowie POAK z Grabownicy i Grabówki na czele z prezeskami – panią Barbarą Podulka i panią Barbarą Biernacką. W modlitwy oraz obsługę  liturgiczną mszy św. włączali się także członkowie oddziałów z innych parafii. Nad całością czuwała odpowiedzialna za pracę w dekanacie grabownickim pani Bożena Mariasz.

    Dziękujemy Bogu za te dni łaski, kapłanom na czele z ks. dziekanem S. Jachowiczem za przewodnictwo duchowe oraz wszystkim członkom POAK naszego dekanatu za zaangażowanie.

B.P.


    W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. odbyło się II spotkanie pokongresowe dla członków POAK z dekanatu Przeworsk I. Miało ono miejsce w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świętoniowej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. dziekana Tadeusza Gramatyki z udziałem ks. Asystentów z parafii Grzęska – ks. Stanisław Ozga, z parafii Gorzyce - ks. Marian Jagieła, z parafii Jagiełła - ks. Eugieniusz Wielgosz  oraz ks. Senior Józef Nowak i Proboszcz ze Świętoniowej ks. Andrzeja Gierczaka, który wygłosił okolicznościową homilię. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli procesyjnie  ze śpiewem na ustach do miejscowego Domu Kultury, gdzie czekał na nich poczęstunek. Następnie, po zapaleniu świecy kongresowej i modlitwie o potrzebne dary i światło Ducha Świętego oraz za kapłanów asystentów, uczestnicy spotkania wysłuchali homilii ks. Prałata Józefa Niżnika wygłoszonej w Jarosławiu do uczestników II spotkania Kongresowego AK w dniu 10 listopada oraz konferencji ks. dr Wacława Janigi  pt. „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”. Na zakończenie spotkania zebrani mieli możliwość oddania hołdu fladze narodowej poprzez jej ucałowanie. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą za Ojczyznę i błogosławieństwem ks. Proboszcza.

Odpowiedzialna za pracę w dekanacie Przeworsk I

Maria Malec


    W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. w parafii pw. św. BarbaryGrodzisku Dolnym odbyło się drugie spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Żołynia. Spotkanie rozpoczęło się o godz.9.00 przy zapalonej świecy kongresowej i fladze narodowej, które zostały przekazane podczas II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Ks. Jan Kuca - wicedziekan, proboszcz parafii serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych członków Akcji Katolickiej, na czele z Panem Kazimierzem Krylą - Prezesem DIAK. Następnie przedstawiciele POAK z dekanatu prowadzili różaniec święty. W modlitwie różańcowej polecaliśmy Ojca Świętego Benedykta XVI, wszystkich biskupów, kapłanów, tych którzy się przygotowują do kapłaństwa, polecaliśmy naszą Ojczyznę. Kolejnym etapem spotkania była prezentacja multimedialna z II spotkania Kongresu Akcji Katolickiej z Jarosławia z 10 listopada br. Wysłuchanie homilii ks. prał. Józefa Niżnika asystenta diecezjalnego i konferencji ks. dr Waldemara Janigi pt."Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu".O godz.11.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks.Jan Kuca nawiązując do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i Roku Wiary. Współcelebransem był ks. kan. Stanisław Grzywna senior rodak grodziski, wieloletni proboszcz Albigowej. Obsługę liturgiczną zapewnił miejscowy POAK. W konfesjonałach posługiwali ks. kan. Antoni Pawul, senior wieloletni proboszcz tej parafii i ks.Łukasz Staszewski miejscowy wikariusz. Na zakończenie Mszy św. Odmówiono wspólnie modlitwę na Rok Wiary.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 
Odpowiedzialna za pracę AK w dekanacie Żołynia

Maria Maj


      8 grudnia br. członkowie POAK z dekanatu Rymanów zgromadzili się w kościele pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu na drugim spotkaniu pokongresowym, które rozpoczęło się odmówieniem modlitwy różańcowej. Ks. pał. Kazimierz Piotrowski poprowadził adorację Najświętszego Sakramentu, następnie miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Giera sprawował Eucharystię i wygłosił Słowo Boże. W oprawie liturgicznej Mszy Św. uczestniczyli przedstawiciele różnych parafii dekanatu.

      Dalsza część spotkania miała miejsce w domu ludowym, gdzie Prezes POAK w Iwoniczu pani Janina Gadzała powitała uczestników, a po uroczystym wprowadzeniu świecy kongresowej i flagi narodowej odśpiewano pieśń „Błękitne rozwińmy sztandary”. Młodzież pod przewodnictwem ks. Mateusza Rutkowskiego zaprezentowała program słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej, po którym odbyła się projekcja multimedialna ze spotkania kongresowego w Jarosławiu, dzięki czemu zabrani zapoznali się z treścią homilii ks. prałata Józefa Niżnika i referatów ks. dr Wacława Siwaka "Akcja Katolicka a polityka" i ks. dr Waldemara Janigi "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu." Spotkanie, w którym uczestniczyło 50 osób, zakończyło się wspólną agapą. Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.

 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

Odpowiedzialna za pracę w dekanacie Rymanów
Elżbieta Adamczyk


.

      8 grudnia br. w parafii pw. Matki Bożej Gromnicznej w Porażu odbyło się drugie spotkanie pokongresowe dla członków Akcji Katolickiej z dekanatów sanockich i rzepedzkiego. Członkowie Akcji Katolickiej w oczekiwaniu na rozpoczęcie spotkania odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego. W czasie prezentacji multimedialnej  zebrani zapoznali się ze Słowem Bożym wygłoszonym przez ks. prał. Józefa Niżnika na spotkaniu kongresowym w Jarosławiu oraz referatem ks. dr Waldemara Janigi "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Ks. proboszcz Jacek Szular z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Niebieszczanach fraz z ks. Jackiem Dżoniem wikariuszem z Poraża  pełnili posługę w konfesjonałach.       

      Po prezentacji multimedialnej uroczystej Eucharystii przewodniczył ojciec gwardian Zbigniew Kubit z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego – Sanok Franciszkanie. Eucharystię współcelebrował ks. Aleksander  Zdybek - proboszcz miejscowej parafii.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

odpowiedzialny za pracę AK
w dekanacie Rzepedź
Kazimierz Grządziel


      Drugie spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej dekanatu brzozowskiego i domaradzkiego miało miejsce 5 grudnia 2012 roku w Zmiennicy w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przed Mszą św.  prezes POAK Jolanta Haduch przybliżyła zebranym krótką historię drewnianej świątyni przeniesionej w 1981 roku z Jasionowa.
      Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Franciszek Goch. Słowo Boże wygłosił miejscowy proboszcz ks. Józef  Ciekliński, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia współczesnego świata i aspekty wychowania młodego pokolenia Polaków w duchu poszanowania wartości chrześcijańskich. Następnie w Domu Ludowym w Zmiennicy odbyła się druga część spotkania, podczas której nastąpiła multimedialna prezentacja wykładów kongresowych z Jarosławia z 10.11.2012roku. Zarówno prelegentom jak i słuchaczom towarzyszyła troska o losy ojczyzny. Głęboko zapadało w serca Słowo Boże skierowane do Akcji Katolickiej przez ks. prał. Józefa Niżnika  oraz prelekcja ks. dr Waldemara Janigi  "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu", a także wykład ks. dr Wacława Siwaka "Akcja Katolicka a polityka".

      Na koniec odpowiedzialna za pracę  Akcji Katolickiej w dekanacie brzozowskim Zofia Dąbrowska podziękowała zarówno miejscowemu oddziałowi AK w Zmiennicy wraz z księdzem asystentem oraz odpowiedzialnemu za pracę w archiprezbiteracie sanockim Stanisławowi Jaroszowi za organizację tego spotkania modlitewnego. 


      5 grudnia 2012 r. w parafii pw. św. Doroty w Markowej odbyło się spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Łańcut pod hasłem "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Odpowiedzialny za dekanat pan Tadeusz Rupar przekazał jako pamiątkę spotkania kongresowego w Jarosławiu biało czerwoną flagę Polski dla parafii Markowa. Spotkanie pokongresowe w parafii, z której pochodzą męczennicy Słudzy Boży - Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów miało następujący porządek: wystawienie Najświętszego Sakramentu i nowenna do Matki Bożej Pani Markowskiej; Msza święta roratnia celebrowana przez księży wikariuszy z Markowej ks. Macieja Małka i ks. Wojciecha Harmatę z włączeniem się w liturgię przedstawicieli Akcji Katolickiej z dekanatu; odtworzenie z kasety wideo najważniejszych fragmentów II Kongresu Akcji Katolickiej z Jarosławia z 10 listopada br. w tym wypowiedzi ks. prał. Józefa Niżnika, prezesa Kazimierza Kryli oraz referatów: ks. dr Wacława Siwaka pt."Akcja Katolicka a polityka", i ks. dr Waldemara Janigi "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Następnie ks. kanonik Stanisław Ruszała asystent POAK i proboszcz parafii Markowa podziękował wszystkim zebranym za możliwość wspólnego przeżycia ważnych wydarzeń kongresowych wskazując potrzebę angażowania się każdego katolika w sprawy Ojczyzny i Kościoła. Na zakończenie Pasterz parafii poprowadził wspólną modlitwę.

Cz.B.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>


      W pierwszą sobotę miesiąca grudnia w parafii pw. Narodzenia NMP w Hyżnem odbyło się drugie spotkanie pokongresowe dla członków Akcji Katolickiej z dekanatu Błażowa. O godzinie 6.30 rano licznie zebrani członkowie AK z naszego dekanatu wraz ze swoimi ks. Asystentami odśpiewali Godzinki do NMP. Następnie uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Marek Gajda, w koncelebrze uczestniczyli ks. prał. Tadeusz Cisek - wieloletni, zasłużony, emerytowany proboszcz parafii Hyżne i ks. Bogusław Krok - wikariusz tej parafii. W darach ofiarnych delegacja przyniosła flagę narodową jako atrybut łączności kongresowej, chleb i dary ołtarza. Ks. prał. Adam Pietrucha z Borku Starego, ks. Janusz Borek z Ujazd,  ks. Emil Stopa z Dylągówki i ks. Marian Fortuna z Grzegorzówki-Wólki  pełnili posługę w konfesjonale. W czasie prezentacji multimedialnej w kościele zebrani zapoznali się ze Słowem Bożym wygłoszonym przez ks. prał. Józefa Niżnika na spotkaniu kongresowym w Jarosławiu oraz referatami: ks. dr Wacława Siwaka pt."Akcja Katolicka a polityka", oraz ks. dr Waldemara Janigi "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Spotkanie zakończyło się przekazaniem świecy kongresowej i flagi do parafii pw. św. Piotra i Pawła w Borku Starym, gdzie planujemy kolejne spotkanie po kongresie w Przemyślu.

odpowiedzialny za pracę AK
w dekanacie Błażowa

Stanisław Kruczek

      2 grudnia br. w Przeworsku w parafii pw. Chrystusa Króla odbyło się drugie spotkanie pokongresowe dla członków Akcji Katolickiej z dekanatu Przeworsk II. Uroczystej Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Przeworsk II ks. prał. Zenon Ruchlewicz. Eucharystię współcelebrował ks. Jan Miazga - proboszcz miejscowej parafii. Po Eucharystii zebrani odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ks. proboszcz Antoni Łyko z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach pełnił posługę w konfesjonale. W czasie prezentacji multimedialnej  zebrani zapoznali się ze Słowem Bożym wygłoszonym przez ks. prał. Józefa Niżnika na spotkaniu kongresowym w Jarosławiu oraz referatami: ks. dr Wacława Siwaka pt."Akcja Katolicka a polityka", oraz ks. dr Waldemara Janigi "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Spotkanie zakończyło się wspólną agapą.

odpowiedzialny za pracę AK
w dekanacie Przeworsk II

Stanisław Mrugała

      1 grudnia br. w Pruchniku odbyło się II pokongresowe spotkanie dla członków Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego. Uczestniczyli w nim: Prezesi i Członkowie POAK z dekanatu pruchnickiego oraz księża asystenci. Spotkanie rozpoczęło się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku uroczystą Eucharystią, której przewodniczył wicedziekan a zarazem proboszcz pruchnickiej parafii ks. Kazimierz Trelka. Wygłosił on też głębokie i pouczające Słowo Boże. Eucharystię współcelebrowali: ks. dziekan Kazimierz Lewczak z parafii św. Mikołaja Biskupa i MB. Częstochowskiej z Rokietnicy oraz proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela z Węgierki ks. Stanisław Bąk.      Posługę w konfesjonale pełnił miejscowy wikariusz ks. Michał Deryło. Oprawę liturgiczną przygotował miejscowy POAK z Pruchnika, zaś w procesję z darami zaangażowali się Prezesi AK dekanatu pruchnickiego.
Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pruchniku, gdzie miejscowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na czele z panią Prezes Genowefą Foltą zaprosił wszystkich na słodką agape. Następnie rozpoczęła się druga część naszego spotkania. Odpowiedzialna za pracę Akcji Katolickiej dekanatu pruchnickiego Maria Szajny zapaliła świecę kongresową i przedstawiła krótką relację z II Spotkania Kongresowego w Jarosławiu. W dalszej części pokongresowego spotkania odbyła się projekcja filmu z II Kongresowego Spotkania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej z Jarosławia pt. „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”. Spotkanie zakończył ks. Kazimierz Lewczak modlitwą i pasterskim błogosławieństwem. Bogu niech będą dzięki za dar tego spotkania!

odpowiedzialna za pracę Akcji Katolickiej
dekanatu pruchnickiego
Maria Szajny


      

        28.11.2012 r. w parafii pw. św. Małgorzaty w Targowiskach, odbyło się spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Miejsce Piastowe. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą, gdzie oprawę liturgiczną przygotowali członkowie POAK Targowiska pod opieką p. Teresy Dobrzańskiej, Prezes POAK. Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. dziekan Tadeusz Dudzik. W homilii nawiązał do przeżywanego obecnie „Roku Wiary”. Posługę w konfesjonale pełnił ks. Krzysztof Kisiel, proboszcz z Równego. Druga część spotkania odbyła się w salce św. Andrzeja Boboli, gdzie przy zapalonej świecy kongresowej odsłuchaliśmy homilię ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta diecezjalnego wygłoszonej podczas kongresu w Jarosławiu w dniu 10.11.2012r. i referatu ks. dr Wacława Siwaka pt. „Akcja Katolicka a polityka”, a także ks. dr Waldemara Janigi na temat „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”. Spotkanie zakończyło się agapą, w której uczestniczyło ponad 30 osób.
Bóg zapłać !


Renata Kociuba
POAK Targowiska

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

 

DRUGIE SPOTKANIE KONGRESOWE W JAROSŁAWIU

        10 listopada br. w Jarosławiu w parafii pw. NMP Królowej Polski odbyło się drugie spotkanie Kongresu Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej, którego tematem spotkania było: "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu". Spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, które prowadził ks. prał. Edward Chmura, proboszcz parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Następnie uczestnicy Kongresu przeszli do Miejskiego Ośrodka Kultury na dalszą część spotkania kongresowego, podczas którego ks. dr Wacław Siwak przedstawił nam referat pt. Akcja Katolicka a polityka, oraz ks. dr Waldemar Janiga przybliżył nam temat: "Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu".

W MEDIACH O KONGRESIE AKCJI KATOLICKIEJ

źródło: kai.pl

Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej o roli laikatu w Ojczyźnie


Świeccy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Nie mogą się bać tego wyzwania, bo to od nich zależy rozwiązanie wielu kwestii moralnych i ustawodawczych w narodzie oraz obrona wartości chrześcijańskich – takie wnioski wypływają z sesji II Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej, która w przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w Jarosławiu. Przyświecało jej hasło „Ojczyzna potrzebuje katolickiego laikatu”.

więcej

 


ZAPROSZENIE NA II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ - JAROSŁAW

 

 


ŁAŃCUT 

SPOTKANIA AKCJI KATOLCIKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE BIESZCZADZKIM

        24 października br. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Czarnej k/Ustrzyk Dolnych odbyło się spotkanie Członków Akcji Katolickiej dla dekanatów Lutowiska i Ustrzyk Dolnych.
Spotkanie rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwą różańcową. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Typrowicz, proboszcz parafii Ustrzyki Górne. Słowo Boże skierował do wiernych ks. dziekan Andrzej Majewski, miejscowy proboszcz. Po Mszy św. wszyscy udali się do Gminnego Domu Kultury, gdzie zapoznali się z referatem kongresowym "Kościół Domem Wiary", ks. dr Tadeusza Kocóra.


Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

      23 października br. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesku odbyło się spotkanie Członków Akcji Katolickiej z dekanatów Lesko i Solina oraz ich Asystenci.
Spotkanie rozpoczęło się modlitwa różańcową. a następnie uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Mieczysław Bąk dziekan dekanatu leskiego.
Dalsza część spotkania odbyła się w salce, by zapoznać się z referatem wygłoszonym przez ks. dr Tadeusza Kocóra w dniu 6 października br. w Łańcucie na rozpoczęcie II Kongresu Akcji Katolickiej.
        W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób ze swoimi asystentami na czele z ks. prał. Wojciechem Szlachtą, archiprezbiterem bieszczadzkim.


Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 


SPOTKANIA AKCJI KATOLCIKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE JAROSŁAWSKIM

        21 października 2012 r. miało miejsce spotkanie pokongresowe Członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu Jarosław. Członkowie AK przybyli do parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, gdzie pod czułą opieką ks. prał. Andrzeja Surowca, proboszcza a zarazem archiprezbitera Jarosławskiego przeżyli Jesienny Dzień Skupienia. Spotkanie rozpoczęto modlitwą różańcową, którą prowadzili członkowie AK. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Andrzej Surowiec. To spotkanie zgromadziło około 150 osób członków POAK, oraz kapłanów asystentów POAK: ks. prał. Jana Jagustyna z Pawłosiowa, ks. prał. Mariana Nabrzyskiego z Jarosławia, ks. Kazimierza Trelki z Pruchnika, ks. prał. Mariana Bocho z Kolegiaty Jarosławskiej, ks. Romana Cieśli z Pełkin, ks. Tadeusza Zycha z parafii Świętej Tereski w Jarosławiu, ks. Stanisława Woźniaka z Wólki Pełkińskiej.
       Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotował POAK z Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu pod opieką Janiny Pysiak Prezesa POAK.

 

Odpowiedzialna za pracę w archiprezbiteracie Jarosław

Cecylia Baran

 

        13 października br.  w Kościele pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy - Woli odbyło się I pokongresowe spotkanie dla członków AK dekanatu pruchnickiego. W spotkaniu uczestniczyli: prezesi i członkowie POAK z dekanatu pruchnickiego, księża asystenci oraz wierni z Rokietnicy - Woli.
        Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 wystawieniem  Najświętszego Sakramentu oraz modlitwą różańcową prowadzoną przez rokietnicką Akcję Katolicką. Następnie odpowiedzialna za pracę AK w dekanacie pruchnickim Maria Szajny przekazała najważniejsze przesłania płynące z  Kongresu AK.
Po jej wystąpieniu odbyła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył  dziekan dekanatu pruchnickiego ks. Kazimierz Lewczak, kierując do licznie zgromadzonych członków AK głębokie i pouczające Słowo Boże na temat wiary. Eucharystię współcelebrowali: wikariusz rokietnickiej parafii ks. Grzegorz Lęcznar oraz proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Węgierce ks. Stanisław Bąk.
        Nasze modlitewne spotkanie uświetnili  również swoją obecnością ks. proboszcz Stanisław Słowiński Kustosz Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei  z  Tuligłów oraz ks. proboszcz Tadeusz Rząsa parafii pw. MB. Nieustającej Pomocy z Dobkowic, którzy pełnili posługę w konfesjonale.
Oprawę liturgiczną przygotował miejscowy POAK z Rokietnicy zaś  w procesję z darami zaangażowali się prezesi AK dekanatu pruchnickiego.
        Pod koniec Mszy św. Maria Szajny miejscowa prezes a zarazem odpowiedzialna za pracę AK dekanatu pruchnickiego  złożyła na ręce ks. dziekana,  obecnych księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków AK  ciepłe podziękowania. I tak umocnieni duchowo wkroczyliśmy w ROK WIARY.
W tym modlitewnym  spotkaniu uczestniczyło  ok.120 osób.
                                                                                              

odpowiedzialna za pracę  Akcji Katolickiej
dekanatu pruchnickiego
Maria Szajny

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 


SPOTKANIA POKONGRESOWE W ARCHIPREZBITERACIE KROŚNIEŃSKIM

 


        5 listopada br. w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Haczowie, odbyło się pokongresowe spotkanie Akcji Katolickiej dekanatu Krosno II. Spotkanie rozpoczęło się w kościele odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego prowadzonej przez członków POAK. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił archiprezbiter krośnieński ks. Kazimierz Kaczor, miejscowy proboszcz. W homilii nawiązał do przeżywanego obecnie „Roku Wiary”. W spotkaniu uczestniczyli ks. Stanisław Morawski z parafii Ducha Św., ks. Krzysztof Kwieciński z Iskrzyni oraz ks. Sławomir Wałczyk z Haczowa. Druga część spotkania odbyła się w Domu Parafialnym, gdzie przy zapalonej świecy kongresowej, odsłuchaliśmy homilię ks. prał. Józefa Niżnika, Aasystenta Diecezjalnego wygłoszonej podczas Mszy Św. w I dniu Kongresu w Łańcucie oraz konferencji ks. dr Tadeusza Kocóra, wygłoszonej w czasie trwania kongresu. W spotkaniu uczestniczyło 50 członków Akcji Katolickiej ze swymi Asystentami. Prezentację multimedialną przygotowała Elżbieta Gurgacz. Spotkanie zakończyło się agapą, którą przygotował jak i całe spotkanie POAK w Haczowie, której Prezesem jest Aleksandra Ekiert. Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>


        27.10.br., w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce odbył się Dzień Skupienia dla dekanatu Dukla. Przy zapalonej świecy kongresowej, Mszę św. celebrował ks. prał. Tadeusz Nowak dziekan dukielski, który w swej homilii podkreślił znaczenie nieustannego pogłębiania formacji, zwłaszcza dla członków Akcji Katolickiej. Następnie odmówiono Różaniec św. w intencji Akcji Katolickiej i owoców II Kongresu.
W drugiej części spotkania odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej w dekanacie Dukla Jacek Szeliga zaprezentował multimedialnie konferencje, które odbyły się podczas inauguracji II Kongresu Akcji Katolickiej w Łańcucie. W spotkaniu brał udział także Asystent POAK w Wietrznie, ks. Jan Wosiewicz.
        Serdeczne podziękowania ks. Tadeuszowi Nowakowi a także członkom POAK z Bóbrki, na czele z p. Adamem Szydło za przygotowanie spotkania - Bóg zapłać!

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

Jacek Szeliga

        26.10.2012 r. w Żeglcach, w ramach programu II Kongresu AK Archidiecezji Przemyskiej, odbyło się spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Krosno III. Rozpoczęło je wspólne odmawianie koronki do Miłosierdzia Bożego prowadzonego przez POAK z Żeglec, podczas którego ks. prał. Jan Luchowski, proboszcz tutejszej parafii wraz z ks. Piotrem Petką - wikarym, posługiwali w konfesjonałach. Podczas Mszy św. Prezes POAK z Żeglec, a zarazem odpowiedzialny za pracę w dekanacie Krosno III, Edward Widziszewski wniósł świecę kongresową a członkowie POAK przygotowali oprawę Mszy św. Następnie uczestnicząc w nabożeństwie październikowym odmówiono Różaniec w intencji owoców Kongresu Akcji Katolickiej. Następna część spotkania odbyła się w dolnym kościele, gdzie przy poczęstunku zaprezentowano multimedialnie referaty kongresowe z Łańcuta. Wartym podkreślenia jest także, że oprócz miejscowych duchownych w spotkaniu wzięli też udział: ks. dr Wacław Socha - ks. Asystent POAK w Zręcinie, ks. kanonik Marian Ruszała - Asystent POAK w Szczepańcowej, a także przedstawiciele Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej: Stanisław CzajaStanisław Tabiś. Na zakończenie ustalono termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w Zręcinie w dniu 16.11.br. 

Jacek Szeliga

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

        23.10. br. w parafii NMP  Królowej Polski w Krośnie- Polanka, odbył się Kongresowy Dekanalny  Dzień Skupienia Akcji Katolickiej Dekanatu Krosno I . Spotkanie rozpoczęto w kościele odmówieniem Różańca św. przygotowanym i prowadzonym przez członków POAK. Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. Jan Kutyna, miejscowy proboszcz. Posługę w konfesjonałach pełnili księża Asystenci dekanatu Krosno I., ks. kan. Jan Rydzik z Odrzykonia, ks. Franciszek Partyka z Potoku  oraz ks. Tadeusz Ziaja z parafii Dobieszyn. Dalsza część spotkania odbyła się w Domu Parafialnym, gdzie wysłuchano nagrań homilii ks. Józefa Niżnika, Asystenta Kościelnego oraz dwóch referatów prelegentów ks. dr Tadeusza Kocóra i ks. dr Wacława Siwaka wygłoszonych  w pierwszym  dniu II Kongresu AK w Łańcucie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.
Ks. Proboszczowi i Członkom POAK na czele z Elżbietą Gurgacz, Prezes POAK - za przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Skupienia - Bóg zapłać !


Marek Jastrząb

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

        20 października br. w parafii pw. św. Michała Archanioła w Klimkówce odbyło się pierwsze spotkanie kongresowe dekanatu Rymanów. Spotkanie rozpoczęto modlitwą różańcową, przygotowaną i prowadzoną przez miejscowy POAK. Następnie uczestniczyliśmy w Mszy św. z obsługą liturgiczną członków dekanatu, sprawowanej przez ks. Henryka Steca miejscowego proboszcza. Posługę w konfesjonałach pełnili ks. prał. Kazimierz Pańczyszyn i ks. prał. Kazimierz Piotrowski. Dalsza część spotkania odbyła się w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, gdzie młodzież szkolna pod kierunkiem S. Katarzyny, Michalitki, zaprezentowała scenkę teatralną o cudownym uzdrowieniu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Następnie zapoznaliśmy się z homilią ks. Asystenta Józefa Niżnika i referatami księży prelegentów wygłoszonymi podczas I dnia Kongresu, mając poczucie uczestniczenia w wielkim wydarzeniu, jakim dla naszego stowarzyszenia jest trwający Kongres. Spotkanie zakończono agapą. Dziękujemy kapłanom i Prezes POAK w Klimkówce Lucynie Penar za przeprowadzenie spotkania. Bóg zapłać!

Odpowiedzialna na pracę w dekanacie Rymanów

Elżbieta Adamczyk

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 


SPOTKANIA AKCJI KATOLCIKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE ŁAŃCUCKIM

 

          W dniu 30 października 2012r w Parafii "Wniebowstąpienia Pańskiego" w Głuchowie odbyło się spotkanie pokongresowe według następującego porządku:
1. Zapalenie świecy kongresowej - Tadeusz Rupar odpowiedzialny za dekanat Łańcut I
2. Prelekcja osobiście prowadzona - ks. dr Tadeusz Kocur  /z poszerzeniem rozważań tych, które wygłosił na Kongresie/.
3. Streszczenie prelekcji ks. dr Wacława Siwaka wygłoszonej na kongresie w dniu 6 października br. w Łańcucie - Tadeusz Rupar.
4. Różaniec prowadzony przez dzieci.
5. Msza św. koncelebrowana przez ks. asystentów: ks. Stanisław Ruszała z Markowej, ks. Henryka Pszonę ze Soniny, ks. Augustyna Pawińskiego z Głuchowa, który wygłosił homilię oraz ks. dr Piotra Martowskiego wikariusza z Głuchowa.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >> 

 

    27 października br. w parafii Brzóza Stadnicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się pierwsze  spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Żołynia. Spotkanie rozpoczęło się poprzez zapalenie świecy kongresowej i modlitwy różańcowej prowadzonej przez przedstawicieli POAK z dekanatu.  Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Henryk Franków, dziekan dekanatu Żołynia. Współcelebransami byli ks. Grzegorz Rudzig miejscowy wikariusz i ks. Zbigniew Radomski, proboszcz z Rakszawy Górnej, a ks. prał. Teodor Marut, emeryt posługiwał w konfesjonale. W tym modlitewnym spotkaniu uczestniczył Pan Kazimierz Kryla Prezes DIAK wraz z swoją małżonką. Kolejnym etapem spotkania było odtworzenie i wysłuchanie homilii ks. prał. Józefa Niżnika wygłoszonej w czasie II kongresu AK w Łańcucie i konferencji ks. dr Tadeusza Kocóra  „Kościół Domem Wiary".  Zostało ustalone miejsce następnego spotkania, które odbędzie się w parafii Grodzisko Dolne. Spotkanie zakończono modlitwą i pasterskim błogosławieństwem ks. Henryka Franków.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >> 

Odpowiedzialna  za pracę AK w dekanacie Żołynia
Maria Maj

 

        23 października br. w parafii pw. św. Marcina w Błażowej odbyło się  dekanalne spotkanie kongresowe. W spotkaniu uczestniczyli członkowie POAK z ośmiu parafii dekanatu Błażowskiego. Przy zapalonej świecy kongresowej Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Jacek Rawski. W koncelebrze uczestniczyli ks. senior Michał Drabicki i ks. prał. Adam Pietrucha z Borku Starego. Obecnym był również ks. proboszcz Janusz Borek z Ujazd. W modlitwie różańcowej polecaliśmy zdrowie Renaty Chlebek, żony naszego kolegi z AK, która w dniu dzisiejszym uległa ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. Następnie został wyświetlony film z pierwszej części II Kongresu AK z Łańcuta.

        Dekanalna świeca kongresowa została przekazana do POAK w Hyżnem, gdzie w pierwszą sobotę grudnia odbędzie się kolejne spotkanie kongresowe. Na zakończenie zebrani otrzymali błogosławieństwo z rąk ks. dziekana Jacka Rawskiego.

Odpowiedzialny za pracę AK

w dekanacie Błażowa

Stanisław Kruczek

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

 

     26 października 2012 r. w parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Tarnogórze odbyło się spotkanie pokongresowe członków Akcji Katolickiej z dekanatu Leżajsk II. Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem O. Joachima Ciupy kustosza sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej. Słowo Boże wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Marian Cieliczka. W konfesjonale posługiwał ks. Edward Kołodziej proboszcz parafii Brzóza Królewska. W darach ofiarnych ofiarowano świecę kongresową. Po Mszy Świętej przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu przedstawiciele poszczególnych parafii prowadzili różaniec. Następnie został wyświetlony film z pierwszej części II Kongresu AK z Łańcuta.
                                       

Odpowiedzialny za pracę AK w
Dekanacie Leżajsk II
Ryszard Kulec

 

 

     W niedzielę misyjną 21 października odbyło się spotkanie pokongresowe członków POAK z dekanatu Przeworsk I. Miało ono miejsce w Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku i rozpoczęło się nabożeństwem różańcowym, podczas którego modliliśmy się w intencji misji i pracujących tam kapłanów. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez ks. prał. Stanisława Szałankiewicza oraz ks. asystentów z parafii Przeworsk Gorliczyna i Gniewczyna. W oprawę liturgiczną Eucharystii włączyli się przedstawiciele poszczególnych oddziałów parafialnych, a okolicznościową homilię wygłosił dotychczasowy ks. asystent z Bazyliki Przeworskiej. Podkreślił on szczególna rolę członków AK w kościele w rozpoczynającym się roku wiary, zachęcając do czerpania wskazówek z dokumentów posoborowych. Dalsza część spotkania miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie wysłuchaliśmy odtworzonej z płytki DVD homilii ks. prałata Józefa Niżnika oraz konferencji ks. prał. Tadeusza Kocóra "Kościół domem wiary". Uwieńczeniem spotkania była praca w grupach, dyskusja i ustalenie wspólnych wskazówek do dalszej pracy w ramach naszego stowarzyszenia. Nad tą częścią spotkania czuwał obecny dziekan i proboszcz przeworskiej parafii ks. Tadeusz Gramatyka oraz pani prezes DIAK Danuta Figiela. Bogu niech będą dzięki za "owoce" tego spotkania.

Odpowiedzialny za dek. Przeworsk I
Malec Maria

 

        Owocem pierwszej części Kongresu Akcji Katolickiej, który odbył się w Łańcucie, był Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej oraz asystentów z dekanatu Łańcut II.
        Spotkanie odbyło się w parafii Matki Bożej Różańcowej w Woli Dalszej koło Łańcuta, w sobotę 20 października. Zgromadziło ono dużą grupę członków oraz większość asystentów POAK z dekanatu. Zebranych powitał gospodarz, proboszcz parafii ks. Stanisław Toczek, następnie odpowiedzialny za AK w dekanacie Łańcut II Jan Szylar zapalił świecę kongresową. Pani Cecylia Kisiel, Prezes POAK parafii pw. Św. Józefa  z Łańcuta poprowadziła Różaniec.
W dalszej części spotkania, wykorzystując komputer wysłuchaliśmy konferencji ks. dr Tadeusza Kocóra  pt. „Kościół domem wiary”, wygłoszonej na Kongresie AK.

        Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej, której przewodniczył były dziekan naszego dekanatu ks. Czesław Lech, wraz z księżmi asystentami z Łańcuta pw. Chrystusa Króla, Kraczkowej, Cierpisza, Woli Dalszej i Łańcuta Podzwierzyńca, a Słowo Boże skierował do nas ks. Zbigniew Góra, asystent POAK z Czarnej koło Łańcuta, nawiązujące tematycznie do rozpoczętego Roku Wiary.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

     13 października br.  w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Rozborzu odbyło się spotkanie pokongresowe dla członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu Przeworsk II. Spotkanie rozpoczęło się, przy zapalonej świecy kongresowej, o godz. 18.00 Nabożeństwem Fatimskim w trakcie którego członkowie AK nieśli figurę Matki Bożej Fatimskiej oraz odmawiali tajemnice Różańca Świętego. Uroczystej Eucharystii przewodniczył dziekan dekanatu Przeworsk II ks.prał. Zenon Ruchlewicz. Eucharystię współcelebrowali: ks. Władysław Nowosiad,  ks. dr Jan Gołąb - proboszcz miejscowej parafii oraz proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Michałówce - ks. Krzysztof Szczygielski, który skierował do zebranych bardzo płomienną homilię w której poruszył m. in. rolę członka Akcji Katolickiej w Kościele i w Polsce. Ks. proboszcz Antoni Łyko z parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Urzejowicach i ks. Ryszard Ośmak pełnili posługę w konfesjonale.  Następnie zebrani zapoznali się z przesłaniami płynącymi z I spotkania kongresowego w Łańcucie i odbyła się dyskusja. Spotkanie w którym uczestniczyło ok.50 członków AK zakończyło się modlitwą.

odpowiedzialny za pracę AK w dekanacie Przeworsk II
Stanisław Mrugała


SPOTKANIA AKCJI KATOLCIKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE PRZEMYSKIM

        15 listopada 2012 r.w parafii p.w. M. B. Szkaplerznejw Drohobyczce odbyło się spotkanie Członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Dekanatu Dubiecko, w ramach II Kongresu AK Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą koncelebrowali: ks. dziekan Ryszard Panek z Dubiecka, ks. Tadeusz Woźniak z Bachórza, ks. Edward Sokołowski z Drohobyczki, ks. Franciszek Partyka z Nienadowej, z obsługą liturgiczną miejscowych członków. Ks. Janusz Wilusz z Krzywczy posługiwał w konfesjonale. W dalszej części spotkania, w sali Domu Strażaka, panie M. Bosak – prezes POAK w Nienadowej i A. Kurzeja – prezes POAK w Dubiecku przedstawiły skrócone wersje referatów ks. dr Tadeusza Kocóra i ks. dr Wacława Siwaka wygłoszonych w pierwszym dniu II Kongresu AK w Łańcucie. Był też czas na indywidualne rozmowy przy ciastku i herbatce. Wspólna modlitwa zakończyła spotkanie.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>


Sekretarz POAK w Drohobyczce

A. Kurasz

       24 października 2012 r. w parafii katedralnej odbyło się spotkanie dla członków Akcji Katolickiej z dekanatów Przemyśl I, II, III. Rozpoczęliśmy modlitwą przy zapalonej świecy kongresowej a następnie obejrzeliśmy film z II kongresu Akcji Katolickiej.
       Potem udaliśmy się do Katedry, by wziąć udział w nabożeństwie różańcowym. Uczestnicząc we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. rektora Seminarium Duchownego w Przemyślu polecaliśmy dobremu Bogu sprawy naszej Ojczyzny i stowarzyszenia. Wsłuchując się w homilię uświadomiliśmy sobie fakt, iż jesteśmy tylko sługami, którzy wykonują zadania zlecone nam przez Pana. Od tego, ile wkładamy w nie pokory i miłości zależeć będzie nasza wieczność.
       Odmawiając litanię do błogosławionego ks. Jana Balickiego prosiliśmy o odwagę świadczenia o Bogu całym swym życiem, tak jak to czynił błogosławiony ks. Jan Balicki.

 


SPOTKANIA AKCJI KATOLCIKIEJ W ARCHIPREZBITERACIE SANOCKIM

 

        27 października w parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Besku odbyło się spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej z dekanatu jaćmierskiego związane z rozpoczętym II Kongresem Akcji Katolickiej w  archidiecezji przemyskiej. Zgodnie z wytycznymi Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej spotkanie miało na celu zapoznać wszystkich członków stowarzyszenia z dekanatu z tematyką pierwszego spotkania kongresowego w Łańcucie 6 października br., którego przewodnią myślą było hasło: Kościół domem wiary. W spotkaniu wzięło udział 50 osób i kapłani asystenci z parafii Strachocina, Besko, Długie i Wzdów. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną podczas której słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny. Następnie w Gminnym Domu Kultury, uczestnicy spotkania oglądnęli dwugodzinną relację filmową ze spotkania w Łańcucie.  

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

 

     W związku z II kongresem Akcji Katolickiej jej członkowie z dekanatu brzozowskiego i domaradzkiego spotkali się 25 października br. na uroczystej Mszy świętej w parafii Blizne, by we wspólnocie wielbić Boga i rozważać temat: „Kościół domem wiary”. Homilię dla zebranych na temat znaczenia wiary w życiu człowieka i zagrożeń współczesnego świata wygłosił ks. Marek Grzebień, miejscowy proboszcz, który odprawił Mszę świętą wraz z ks. Stanisławem Wawrzkowiczem i ks. Michałem Boba. Modlitwę różańcową wraz z rozważaniami poprowadził Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Bliznem pod kierunkiem prezesa Stanisława Jarosza. Następnie w pomieszczeniach dolnego kościoła w skupieniu wysłuchano dwugodzinnej relacji filmowej ze spotkania kongresowego w Łańcucie. Wspólna modlitwa połączyła około 70 osób. Wszyscy prezesi otrzymali świece kongresowe, które zapalili od odpowiedzialnych za pracę w dekanatach: brzozowskim - Zofii Dąbrowskiej i domaradzkim - Stanisława Jarosza. Nie zabrakło też czasu na łamanie się chlebem i poczęstunek herbatą oraz ciastem.
     Serdecznie podziękowania za zorganizowanie i poprowadzenie spotkania ks. proboszczowi Markowi Grzebieniowi i panu prezesowi Stanisławowi Jaroszowi wraz z członkami Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej w Bliznem!

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >> 

 

        "Umocnieni w wierze członkowie Akcji Katolickiej odpowiedzialnymi świadkami Kościoła". 15 października w parafii Chrystusa Króla w Sanoku odbyło się spotkanie podsumowujące I część Kongresu Akcji Katolickiej "Kościół Domem Wiary". Podczas Mszy św. ks. Andrzej Szkoła, proboszcz parafii przypomniał historię Akcji Katolickiej w Archidiecezji Przemyskiej. Następnie w dolnym kościele obejrzano prezentację multimedialną z Kongresu przygotowaną przez p. Agnieszkę Podkalicką.
        Wiara prowadzi do apostolstwa. Ks. dr Tadeusz Kocór swoją prelekcję zakończył słowami L. Tołstoja "Gdybyś stracił majątek - straciłbyś dużo. Gdybyś stracił zdrowie - straciłbyś bardzo dużo. Gdybyś stracił wiarę - straciłbyś wszystko".
        Był czas na herbatę i ciasto, a na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się chlebem. Dziękujemy ks. Proboszczowi, członkom POAK na czele z  p. Teresą Pawłowską, Prezes POAK oraz odpowiedzialnym za pracę w dekanatach Adamowi Wiluszowi, Krzysztofowi Salamakowi oraz Kazimierzowi Grządzielowi za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

 


REFERATY KONGRESOWE

Poniżej zamieszczamy referaty kongresowe wygłoszone przez Księży prelegentów w Łańcucie:

ks. dr Tadeusz Kocór - "Kościół Domem Wiary 43,3 MB

ks. dr Wacław Siwak - "Akcja Katolicka w Kościele" 40,0 MB

Homilia ks. prał. Józefa Niżnika, wygłoszona podczas Mszy św. 20,6 MB


UWAGA! ODPOWIEDZIALNI ZA PRACĘ AKCJI KATOLICKIEJ W DEKANATACH

        W najbliższą sobotę, po zakończeniu Konkursu Papieskigo w Krośnie, będzie już do nabycia materiał - płyta DVD, która ułatwi przeprowadzenie spotkań pokongresowych w dekanatach. Zarząd DIAK sugeruje, by spotkania te rozpoczynać  Mszą Świętą, a po niej bezpośrednio, przy zapalonej świecy, odtworzyć nagranie z Kongresu, co ułatwi uczestnikom wniknąć w atmosferę i zapoznać się z treścią wygłoszonych konferencji. W spotkaniach powinni uczestniczyć wszyscy członkowie POAK z danego dekanatu. Nie zapomnijmy zaprosić księży Asystentów.

Prezes DIAK
Kazimierz Kryla


II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ

        6 października br. w Łańcucie rozpoczął się II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Kongres rozpoczął cykl spotkań kongresowych o różnej tematyce. Spotkanie w kościele farnym w Łańcucie odbywało się pod hasłem Kościół domem wiary”. W kolejności spotkania odbędą się:

10.11.2012 r. - Jarosław -„Ojczyzna potrzebuje katolickiego Laikatu”

23.02.2013 r. - Przemyśl -„Rodzina wychowuje do wiary”

13.04.2013 r. - Krosno -„Media pomocą w przekazywaniu wiary”

Maj 2013 r. - Strachocina - „Święty Andrzej Bobola świadkiem wiary”

        Spotkanie w kościele farnym w Łańcucie delegaci z POAK oraz zaproszeni goście rozpoczęli od modlitwy różańcowej. Następnie uczestniczyli we Mszy św. której przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Po Mszy św. uczestnicy kongresu przeszli do Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, gdzie prelegenci wygłosili referaty: ks. dr Tadeusz Kocór - „Kościół domem wiary” oraz ks. dr Wacław Siwak - „Akcja Katolicka w Kościele”

        Przed rozpoczęciem Kongresu asystent diecezjalny ks. prał. Józef Niżnik oraz przedstawiciele Zarządu DIAK, złożyli symboliczną wiązankę kwiatów i modlili się nad grobem śp. Romana Dyrdy, w intencji wszystkich zmarłych członków Akcji Katolickiej.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć >>

Zdjęcia autorstwa Tadeusza Rupara >>

 

W MEDIACH O KONGRESIE AKCJI KATOLICKIEJ

Niedziela edycja przemyska 43/2012

 

Paweł Bugira

Akcja Katolicka szuka nowych inspiracji

Pod hasłem „Kościół Domem Wiary” rozpoczął się 6 października w Łańcucie II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Potrwa on do maja 2013 r. - Jego celem jest ocena form działalności w kontekście nowej rzeczywistości i wyznaczenie kierunków na przyszłość - wyjaśnia prezes AK AP Kazimierz Kryla

 

więcej

 


ZAPROSZENIE NA II KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Kliknij aby powiększyć

Kliknij aby powiększyć

 

ODPOWIEDZIALNI ZA PRACĘ W DEKANATACH

        Informuję, że w Łańcucie będą przekazane przedstawicielom dekanatów świece kongresowe. Świeca kongresowa diecezjalna towarzyszyć nam będzie podczas każdej konferencji, aż do spotkania w Strachocinie a świece "dekanalne" mają towarzyszyć każdemu spotkaniu w dekanacie, odbywającym się po kolejnej konferencji tematycznej.
        Proszę o osobiste odebranie świecy, po zaproszeniu do ich odbioru, lub w razie niemożności uczestnictwa, o wyznaczenie osoby z dekanatu do jej odbioru.

Kazimierz Kryla


Copyright © 2006-2017 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej